HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

TỈNH DÒNG CÙ LAO GIÊNG

 

 

“Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha,

thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Rm 6,4)     

            

 CÁO PHÓ

 

Chị em nữ tu Chúa Quan Phòng Portieux kính báo :