Các Nữ tu Chúa Quan Phòng ở Campuchia tham gia vào nhiều hoạt động mục vụ khác nhau tại các giáo xứ nơi các chị được phái đến. các chị tham gia nhiều hơn vào việc dạy giáo lý, ca đoàn, thăm viếng người già, người nghèo, v.v.

Ngoài ra, một số nữ tu sẵn sàng phục vụ liên giáo phận, chẳng hạn như nhóm ơn gọi, trung tâm sinh viên Công giáo, thành viên ủy ban lịch sử (về thủ tục phong chân phước cho các vị tử đạo ở Campuchia)

LỚP GIÁO LÝ

CA ĐOÀN

THĂM VIẾNG BỆNH NHÂN

TRUNG TÂM SINH VIÊN

ỦY BAN LỊCH SỬ

PHỤ TRÁCH ƠN GỌI

BAN TRUYỀN THÔNG - TD. CAMPUCHIA