Sr Anna HỒ THỊ HẠNH

-Ngày tháng năm sinh   :  24.10.1965

-Khấn lần đầu tại Cần Thơ: 14/01/1997      

-Khấn Trọn tại Cần Thơ: 08/09/2003