Chúng ta cùng mừng bổn mạng quý chị em trong Tháng Giêng, xin Chúa luôn cùng đồng hành và chúc lành cho các chị trong sứ vụ. Xin Chúa cũng ban mọi ơn lành cần thiết cho gia quyến của các chị.  

Xin chúc mừng quý chị em có Thánh Bổn Mạng trong Tháng Hai. Xin Chúa chúc lành và ban mọi ơn lành cần thiết trên quý chị em và trên con đường sứ mạng chị em đang dấn thân. Xin Chúa cũng ban mọi ơn lành cần thiết trên gia quyến và những người thân yêu của quý chị em. 

Xin chúc mừng quý chị em có Thánh Bổn Mạng trong Tháng Ba. Xin Chúa chúc lành và ban mọi ơn lành cần thiết trên quý chị em và trên con đường sứ mạng chị em đang dấn thân. Xin Chúa cũng ban mọi ơn lành cần thiết trên gia quyến và những người thân yêu của quý chị em. 

Xin chúc mừng quý chị em có Thánh Bổn Mạng trong Tháng Tư. Xin Chúa chúc lành và ban mọi ơn lành cần thiết trên quý chị em và trên con đường sứ mạng chị em đang dấn thân. Xin Chúa cũng ban mọi ơn lành cần thiết trên gia quyến và những người thân yêu của quý chị em. 

Xin chúc mừng quý chị em có Thánh Bổn Mạng trong Tháng Năm. Xin Chúa chúc lành và ban mọi ơn lành cần thiết trên quý chị em và trên con đường sứ mạng chị em đang dấn thân. Xin Chúa cũng ban mọi ơn lành cần thiết trên gia quyến và những người thân yêu của quý chị em.