Sœur Marie-Raymonde NGUYỄN THỊ THÀNH TIN

Tiểu sử: 

-Sinh ngày : 10.01.1966. Tại Quảng Nam.

-Khấn lần đầu : 25.03.1992

-Khấn trọn đời : 02.12.1999

-Tổng Cố Vấn + Tổng Thư Ký : 2016-2022 

 

-Hiện tại là Bề trên Tổng Quyền thứ 18 của Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux : nhiệm kỳ 2022 - 2028

DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX