Cộng Đoàn Manila - Philippines được thành lập với mục đích cho các chị em từ các Tỉnh Dòng gửi sang đi học. Cộng Đoàn mang tính quốc tế vì có nhiều quốc gia khác nhau, quý chị em chủ yếu là đi học. Trong đó có chị trưởng Cộng Đoàn là lãnh trách nhiệm cộng đoàn, ngoài ra soeur cũng tham gia nhiều công tác mục vụ trong giáo xứ. 

Xin Chúa luôn cùng đồng hành với chị em chúng con trên mọi nẻo đường, ở khắp mọi nơi các chị hiện diện xin cho sự hiện diện ấy trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp, đem lợi ích cho tha nhân. 

Đi thăm viếng người dân

Cầu nguyện tạ ơn cho 2 soeurs đã kết thục việc học trở về Vietnam phục vụ

Đi hành hương 

Cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa

Nhóm Liên Tu Sĩ  đi thăm tù nhân

Ban Truyền Thông SPP