Sr Bernadette Marie NGUYỄN THỊ SÁO

 -Sinh ngày 17/01/1956  (Việt Nam)

-Khấn lần đầu: 08/9/1978

-Khấn trọn: 07/10/1988