Tổng Tu Nghị năm 2010, sau khi nghe báo cáo về tình hình của Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Việt Nam, một Tỉnh Dòng với gần 600 soeurs và trên dưới 100 cộng đoàn, trải dài từ Kontum đến mũi Cà Mau. Một Bề trên Giám Tỉnh không thể chu toàn sứ mạng được trao một cách tốt đẹp, vì thế đã có đề nghị phân bổ Tỉnh Dòng Việt Nam thành nhiều Tỉnh Dòng. Một vấn đề khác cũng đã được  các Đại Biểu Tổng Tu Nghị lưu tâm đó là vấn đề Huấn luyện: số tập sinh vào thời đó luôn ở tỷ số từ 30 đến 35 tập sinh. Một giáo tập không thể đồng hành một cách sát sao với các em được.

Ngay sau Tổng Tu Nghị, vấn đề phân bổ Tỉnh Dòng Việt Nam đã được tất cả các chị em quan tâm, suy nghĩ, cầu nguyện; nhiều cuộc họp đã được tổ chức để lấy ý kiến của chị em. Vào tháng 06 năm 2011, Hội Đồng Dòng, tổ chức ở Campuchia đã đi đến quyết định phân bổ Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Việt Nam thành 3 Tỉnh Dòng: Tỉnh Dòng Tây Nguyên (Kontum), Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng, Tỉnh Dòng Cần Thơ. Quyết định này đã được bỏ phiếu ngày 24 tháng 06 năm 2011.