1-

Đức Ki-tô đầy lòng trắc ẩn

Lòng Xót Thương, tuyệt phẩm đời đời

Dang tay cứu độ muôn người

Từ trên thập giá phán Lời thứ tha. 

2-

Lòng Thương Xót, Nhà Cha Thiên Quốc

Thầy Giê-su đi trước dọn đường

Lễ ban chiều Chúa tiến dâng

Đẹp lòng Cha Cả, dọn phần cho ta. 

3-

Lòng Thương Xót bao la ân phúc

Dù con người bất phục, yếu hèn

Cứu thế nhân, xóa tội khiên

Ghé vai gánh tội, Con Chiên Chúa Trời. 

4-

Lòng Thương Xót đời đời chiếu giãi

Thương đoàn con còn mải mê lầm

Sao chưa biết Chúa từ nhân

Mau về ẩn náu Thánh Tâm ngọt ngào. 

5-

Lòng Thương Xót dạt dào tuôn đổ

Trên những người đói khổ, lầm than

Lòng lân tuất Chúa vô ngần

Đưa về hiệp nhất một ràn chiên ngoan. 

6-

Lòng Thương Xót mênh mang hồng phúc

Thơm hương trời nhân đức toả lan

“Học cùng Tôi, Chúa Chiên lành

Khiêm nhu, nhẫn nại, để dành đời sau.” (Mt 21, 28) 

7-

Lòng Thương Xót là đầu muôn vật

Là cánh chung trời đất càn khôn

Cao cung lên mọi tâm hồn

Ca khen danh Chúa chín tầng trời cao. 

8-

Lòng Thương Xót dạt dào tình Mến

Bao linh hồn khẩn nguyện thiết tha

Nguồn ơn cứu độ chan hoà

Như mưa nắng đổ, sương sa ơn Trời. 

9-

Lòng Thương Xót có Lời cứu rỗi

Bao linh hồn lạnh nguội, khô khan

Tình bao la mãi hoà chan

Ăn năn sám hối, Chúa ban phúc lành. 

******* 

Muôn chúc tụng, vinh danh Thiên Chúa

Lòng Xót Thương chan chứa suối nguồn

Hiệp hành, hiệp nhất, hiệp thông

Đoàn con tín thác, tán dương tôn thờ. 

Anna Teresa Thùy Linh