Rợp cành lá giương cao, vang chúc

Muôn con tim sôi sục tung hô

Vinh danh Người, Đấng Ki-tô

Vua dân Do Thái, là Vua Đất Trời.

 

Ba năm đi khắp nơi giảng dạy

Dân theo Người ở lại lắng nghe

Lời Ban thức tỉnh đắm mê

Lời Ban chỉ lối về Quê trên trời.

 

Dân tuốn đến, người người tìm Chúa

Nuôi xác hồn Ngài đã chăm lo

Năm ngàn người, được ăn no

Cá thơm bánh ngọt còn dư rất nhiều.

 

Phép lạ chữa những điều tật bệnh

Truyền, quỷ ma vâng lệnh xuất xa

La-za-rô chết bốn ngày qua

Còn nguyên khăn liệm bước ra khỏi mồ.

 

Lời chúc tụng reo hò vang dậy

Lấy áo choàng, dân trải mặt đường

Hoan hô Đức Chúa Cửu Trùng

Con vua Đa-vit, đầy lòng Xót Thương.

 

Là Sự Thật, là Đường, Sự Sống

Diệt tử thần, vinh thắng khải hoàn

Ngục tổ tông, xuống viếng thăm

Khai mùa cứu độ, Thánh Ân tuôn tràn.

 

Khắp địa cầu trần gian náo nức

Đến Thánh Tâm kín múc hồng ân

Nếm xem thơm ngọt vô ngần

Thần lương nuôi dưỡng xác thân, linh hồn.

 

Anna Teresa Thùy Linh