Thánh Cả Giu-se, Người công chính,

Trọn cuộc đời khiết tịnh, quang minh,

Bạn thanh sạch Đức Nữ Trinh,

Chăm lo bảo hộ tận tình Chúa Con.

 

Hằng kiên vững một lòng son sắt,

Trọn cuộc đời tín thác Ý Cha.

Hiểm nghèo, nghiệt ngã, phong ba,

Giữ gìn Cứu Chúa vượt qua nguy nàn.

 

Đấng Bảo Hộ muôn vàn thông hiểu,

Gương Thánh Gia rạng chiếu đất trời,

Mọi gian khó vẫn vui tươi,

Vinh quang Thiên Quốc Chúa Trời ân ban.

 

Rày Thánh Cả vinh quang trời đất,

Xin cầu bầu giáng phúc thế nhân.

Thuyền đời chao đảo nguy nan,

Vững tay chèo chống, hằng tuân giữ Lời.

 

Hướng Quê Trời Ơn Người thôi thúc,

Giữ Mười điều, Bát phúc thực thi,

Ngược dòng trần thế ngại chi,

Nên men, nên muối ra đi rao truyền.

 

Tình yêu Chúa diệu huyền cao cả,

Ban Người Con giáng hạ trần gian,

Làng Na-da-rét điêu tàn,

Con bác thợ mộc vô danh xóm nghèo.

 

Thánh Giu-se mọi điều thinh lặng,

Tìm Ơn Trên sâu lắng nội tâm.

Khiêm nhu, khiết tịnh, âm thầm,

Thực thi Thánh Ý, xin vâng mọi đàng.

 

Nay hưởng phúc vinh quang thiên quốc,

Cùng lạy thờ cung chúc Ba Ngôi.

Cao rao Danh Chúa muôn đời,

Đất, trời, thần, thánh chung lời tán dương.

 

Anna Teresa Thùy Linh